گروه های شرکت کننده از سرتاسر دنیا

گروه های شرکت کننده:

 • وزارت بهداشت و درمان
 • وزارت / سازمان فناوری اطلاعات
 • وزارت / سازمان توریست و گردشگری
 • اتحادیه‏ ی گردشگری
 • اتحادیههای توریست درمانی
 • سرویس دهندههای توریست درمانی
 • شرکتهای بیمه
 • بیمارستانها
 • کلینیکهای تخصصی
 • شرکتها و کارخانجات تولید دارو
 • داروسازها
 • تمامی پزشکان و دندان پزشکان
 • شرکت های نرم افزاری / تکنولوژی
 • سرمایه گذاران
 • آژانسهای هواپیمایی
 • رسانههای جمعی
 • شرکتهای مشاورهای
 • سازمانهای سلامتی و تندرستی
 • سازمان های ورزشی
 • سازمانهای اهدای عضو
 • مراکز توانبخشی
 • شرکتهای تجهیزات پزشکی
 • مراکز مربوط با بیماری های خاص
 • هتلها*

* هتلهایی که به دنبال میزبانی بیماران میباشند و امکان ارائهی وسائل راحتی مورد نیاز بیماران را دارا می باشند.