کمپین تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی:

 

اهمیت تبلیغات برای شرکت کنندگان عزیز بر ما پوشیده نبوده و در این راستا ما کمپین تبلیغاتی گستردهای را قبل از شروع نمایشگاه و کنفرانس وهمچنین در مدت زمان برگزاری این رویداد تدارک دیدهایم؛ با این هدف که بتوانیم بیشترین تعداد بازدیدکننده را از سرتاسر ایران داشته باشیم.

کمپین تبلیغاتی شامل تبلیغات دیداری و شنیداری زیادی خواهد بود که کار خود را به بهترین نحو انجام خواهد داد که به شرح ذیل خلاصه می گردد:

·         برگزاری کنفرانس مطبوعاتی، یکماه قبل از برگزاری نمایشگاه و کنفرانس در یکی از سالن های سینمایی سیتیسنتر اصفهان؛ که رسانههای جمعی فارسی منطقه و بین المللی برای پوشش این کنفرانس دعوت خواهند شد.

·         کمپین تبلیغاتی دو هفته قبل از شروع نمایشگاه و کنفرانس در روزنامهها و هفته نامههای فارسی، عربی و بین المللی فعالیتهای تبلیغاتی ویژهای را آغاز خواهد کرد. علاوه بر آن، این کمپین تبلیغاتی در مجلههای عربی منطقه و بین المللی نیز از دو هفته قبل از برگزاری نمایشگاه و کنفرانس و همچنین در طول مدت برگزاری این رویداد، فعالیتهای تبلیغاتی خود را به بهترین نحو ممکن انجام خواهد داد.

·         تبلیغاتی رادیویی از طریق برخی کانالهای رادیویی FMبا بیش از 20 تبلیغ، از دو هفته قبل از برگزاری رویداد و در طول مدت زمان برگزاری برقرار خواهد بود.

·         دعوت از مقامات عالی رتبهی کشور های حوزه خلیج فارس که حامی این گردهمایی میباشد

·         ارسال دعوت نامهی رسمی به تمامی سفرا برای شرکت در مراسم روز افتتاحیه

·         ارسال دعوت نامه به تمامی وزرا، معاونین، مقامات عالی رتبهی کشوری و تجار دولتی و بخش خصوصی

·         دعوت از تلویزیون ....... و برخی کانالهای رادیویی برای پوشش کامل این گردهمائی در روز افتتاحیه و همچنین مصاحبههای فردی با شرکت کنندگان در این نمایشگاه و کنفرانس

·         ارسال دعوتنامهی الکترونیکی به مسوولان برجسته همچون تجار، مدیران شرکتها و مسوولان مربوطه

·         امکان برگزاری جلسات مطبوعاتی و مصاحبه با روزنامههای داخلی ایران برای شرکت کنندگان تا بتوانند خدمات، امکانات و تجهیزات خود را معرفی نمایند.

·         انتشار پوسترهای تبلیغاتی و بروشورهای مربوطه به همراه اطلاعات مورد نیاز دربارهی نمایشگاه و کنفرانس بین المللی

·         ارسال صدها هزار اس ام اس، قبل از برگزاری و در طول مدت برگزاری نمایشگاه و کنفرانس به تمامی آژانسهای مسافرتی و شرکتهای مرتبط برای دعوت به حضور در نمایشگاه و کنفرانس

·         چاپ و توزیع 10 هزار کپی از راهنمای نمایشگاه و کنفرانس به صورت مجانی به تمامی بازدیدکنندگان