کاتالوگ نمایشگاه

 

تبلیغات در کاتالوگ نمایشگاه:

تبلیغات شرکت کنندگان میتواند در کاتالوگ تبلیغاتی نمایشگاه به معرض دید عموم بازدیدکنندگان قرار گیرد. متقاضیان  تا پایان ماه فوریه فرصت دارند تا تبلیغات و اطلاعات مد نظر خود به صورت فایلهای ................. و سایز A5به ایمیل دبیرخانه  ارسال نمایند تا تبلیغات آنها در کاتالوگ تبلیغاتی نمایشگاه چاپ شود.

 

تعرفهی تبلیغات در کاتالوگ نمایشگاه به شرح ذیل است:

نوع تبلیغات

قیمت به دلار آمریکا

تبلیغ در صفحهی رو و یا پشت جلد کاتالوگ

 

تبلیغ در صفحه‏ی داخلی روی جلد کاتالوگ

 

تبلیغ در صفحه‏ی داخلی پشت جلد کاتالوگ

 

تبلیغ دو صفحهای

 

تبلیغ یک صفحهای