ویزا

ویزا:

شرکت کنندگانی که برای حضور در نمایشگاه و کنفرانس نیاز به اخذ ویزا دارند، باید کپی پاسپورت خود را به صورت رنگی در اختیار ما قراد دهند تا بتوانیم ویزای آنان را آماده کنیم.

 

 

نکته: اعتبار پاسپورت نباید کمتر از 6 ماه باشد.