قوانین و مقررات نمایشگاه

احترامأ ضمن تأیید دستورالعمل اجرایی امور حفاظتی و امنیتی بدینوسیله تعهد می گردد نسبت به رعایت دقیق موارد ذکر شده در طول مدت برگزاری نمایشگاه اقدام نمایید، بدیهی است در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات توسط این شرکت، شهرک سلامت اصفهان مختار خواهند بود طبق مقررات نسبت به اجرای ضوابط مربوطه اقدام نماید.

 1. غرفه داران در طول زمان برگزاری نمایشگاه ملزم به رعایت موازین و شئونات اسلامی و همکاری با مأمورین ذیربط مستقر در نمایشگاه می باشند.
 2. غرفه داران مکلفند کالاهای خود را در قبال آتش سوزی، حوادث و ... بیمه نمایند و برگزار کننده مسئولیتی نخواهد داشت.
 3. غرفه ها از تاریخ 1397/07/10 ساعت 8 صبح در محل برگزاری نمایشگاه دایر می باشد و حداکثر 24 ساعت پس از پایان نمایشگاه مورخ  97/07/13اقدام به تخلیه نمایند .
 4. غرفه داران در بدو ورود به نمایشگاه و قبل از تحویل و چیدمان غرفه، به دفتر مدیریت برگزاری و تکمیل فرم های تحویل غرفه مراجعه نمایند.
 5. غرفه دارانی که تمایل به غرفه سازی دارند موظفند جهت دریافت مجوز غرفه سازی طرح مورد نظر خود را حداقل 30 روز قبل از برگزاری نمایشگاه ارائه نمایند.
 6. در صورت نمایش کالاها و تجهیزات پزشکی سنگین و حجیم و یا نیاز ماشین آلات و تجهیزات نمایشی به ابعاد خاص یا با ارتفاع بیش از 2 متر لازم است مراتب جهت هماهنگی لازم با ذکر تعداد، وزن و ابعاد در زمان ثبت نام کتبأ به برگزار کننده اعلام گردد و در مورد نحوه استقرار و زمان حمل کالا با برگزارکننده از سوی شرکت کنندگان هماهنگی به عمل آید.
 7. قابل ذکر است که هماهنگی در بارگیری و تخلیه کالا (صرفأ با واحد حراست مستقردر نمایشگاه) در بازه زمانی تعیین شده مورد تعهد برگزار کننده می باشد و خارج از این زمان تعهدی در قبال تخلیه و بارگیری بر عهده برگزار کننده نمی باشد.
 8. هزینه تخلیه و بارگیری کلیه کالاها با غرفه داران می باشد.
 9. غرفه داران مسئول عملکرد و هر گونه حادثه، اتفاق و تصادفات احتمالی که برای کارگران و نیروهای اجرایی و پرسنل خود، از هنگام ورود به مجموعه نمایشگاهی و نیز هنگام عملیات اجرایی ساخت و نصب و جمع آوری غرفه بروز کند، هستند.
 10. مسئولیت حفظ و حراست از اموال غرفه ها در ساعات بازدید و روز ورود و خروج کالا به عهده غرفه دار خواهد بود.
 11. غرفه دارانی که از وسایل سمعی و بصری استفاده می نمایند ملزم به رعایت صدای وسایل صوتی در حد فضای غرفه خود می باشند و استفاده از موزیک و کلیپ های غیر مجاز ممنوع است.
 12. نظافت نمایشگاه هر روز بر عهده برگزار کننده می باشد و در صورتی که پرسنل خدمات از نظافت غرفه ای خودداری و یا سهل انگاری کنند مراتب را فورأ با ذکر تاریخ به مدیریت نمایشگاه اعلام دارند، ضمنأ از چسباندن پوستر و آگهی های تبلیغاتی بر روی پارتیشن های غرفه ها به نحوی که بعد از پایان نمایشگاه به راحتی قابل برداشتن نباشد اکیدأ خودداری فرمایید. بدیهی است در غیر اینصورت غرفه دار ملزم به پرداخت خسارت وارده می باشد.
 13. استعمال دخانیات در محیط نمایشگاه اکیدأ ممنوع می باشد.
 14. نصب کارت شناسایی ارائه شده مخصوص غرفه داران در ساعات کار و زمان ورود به نمایشگاه الزامی است.
 15. با عنایت به اینکه بعد از ساعت مقرر در پایان هر روز برق سالن ها قطع میگردد لازم است قبل از زمان مذکور نسبت به خاموش نمودن کلیه وسایل برقی مورد نیاز در غرفه اقدام نمایند.
 16. غرفه داران مجاز به ورود کالا در طول زمان برگزاری نخواهند بود.
 17. ارائه کلیه کارت های شناسایی غرفه داری به هنگام برگ خروج کالا الزامی است.
 18. تکمیل مهمور فرم خروج کالا و تایید تسوییه حساب توسط کارشناس ثبت نام مربوطه و سپس مدیریت برگزاری جهت خروج کالای غرفه الزامی است.
 19. در صورتی که غرفه سازان بعد از اتمام نمایشگاه و در زمان و فرصت اعلام شده نسبت به جمع آوری غرفه و تخلیه فضای اشغال شده اقدام ننمایند، مدیریت برگزاری رأسا نسبت به جمع آوری غرفه با اخذ هزینه اقدام می کند و حق اعتراض و ادعایی در این را ندارند.
 20. غرفه داران متخلف بعد از پایان نمایشگاه به مدت 2 روز وقت دارند که برای پس گرفتن کالاهای خود و یا در خصوص هزینه های وارد شده از جمله هزینه حمل و انبار به شرکت نمایشگاهی در هنگام ذخیره و یا خروج کالاهای مذکور مراجعه نمایند.
 21. برگزار کننده این حق را دارد که 20 روز قبل از برگزاری نمایشگاه با آگاه کردن غرفه داران از هر دلیل فنی و نمایشگاهی و یا حوادث طبیعی تاریخ نمایشگاه را به عقب بیندازد و یا از تعداد روزهای آن بکاهد غرفه داران در این خصوص حق هیچ گونه اعتراضی را ندارند مشروط بر این که تاریخ تعویق انداختن کمتر از 30 روز باشد.
 22. برگزار کننده حق دارد از هر قسمت فیلم و عکس مورد نیاز را تهیه نماید.
 23. با توجه به اینکه وظیفه حفظ و حراست غرفه های مستقر در فضای باز در طول شبانه روز به عهده برگزارکننده می باشد لذا خواهشمند است قبل از ساعات اتمام کار نمایشگاه هماهنگی های لازم را با برگزار کننده انجام دهند.
 24. غرفه داران مجاز به تعطیل غرفه خود نمی باشند.
 25. غرفه دار مجاز به ترک کامل غرفه در طول ساعات بازدید نیست.
 26. عملیات پذیرش و تخلیه غرفه ها بر اساس ترتیب ورود غرفه دار به نمایشگاه انجام خواهد  شد.
 27. نصب و استفاده از هرگونه تجهیرات یا وسایل تبلیغاتی که برای سایر غرفه داران ایجاد مزاحمت نماید یا هر موردی که سبب ازدحام بیش از حد بازدیدکننده یا مختل شدن نظم سالن و تردد گردد، ممنوع است.
 28. شرکت کنندگان باید از نگهداری هر گونه کالا و یا وسیله اشتغال زا در غرفه خودداری نماید.  
 29. ستاد برگزاری یا برگزار کننده در پذیرش یا رد صلاحیت اجرایی پیمانکار غرفه سازی مجاز است.
 30. مسئولیت در قبال کلیه حوادث، بیمه تأمین اجتماعی و هرگونه مسئولیت قانونی پرسنل غرفه ساز بر عهده پیمانکار غرفه ساز می باشد.
 31. حفاظت و مراقبت از اموال شخصی از قبیل دوربین فیلمبرداری، عکاسی، ویدئو، لب تاپ، تلفن همراه، وجه نقد، اسناد و مدارک، کیف دستی و ... در ساعات نمایشگاه و در زمان تعطیلی بر عهده غرفه دار است.
 32. انجام تبلیغات اعم از CD، تراکت و بروشور در محل خارج غرفه اکیدأ ممنوع می باشد.
 33. اتصال به هر نحو به ابنیه نمایشگاه ممنوع می باشد.
 34. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به میزان 9% مبلغ کل هزینه غرفه الزامی است و همزمان با ثبت نام از غرفه دار دریافت خواهد شد.
 35. تعویض غرفه ها و یا واگذاری غرفه به غیر اکیدأ ممنوع می باشد.
 36. در صورت نیاز به اجاره تجهیزات  اضافه حد اکثر تا 30 روز قبل از برگزاری نمایشگاه مراتب کتبأ به دبیرخانه ارسال شود و در غیر اینصورت تعهدی در تأمین آن از طرف برگزار کننده نمایشگاه نمی باشد.