یک آخر هفته ای جذاب با طعم کارآفرینی

11-13 مهر ماه 1397

فرم قرارداد اسپانسری

 

   فرم قرارداد اسپانسری

 

ماده 1: طرفین قرارداد:

 

این قرارداد ما بین آقای رضا هیبتی بعنوان مجری نمایشگاه شهرک سلامت اصفهان به آدرس اصفهان، بزرگراه شهید آقا بابائی، بعد از روگذر حکیم شفائی، خیابان سپهر، شهرک سلامت اصفهان و شماره تلفن 03135112089، که در این قرارداد «کارفرما» و یا «طرف اول قرارداد» نامیده میشود، از یک طرف و

آقای/ خانم

بعنوان مدیر عامل شرکت

به شماره ملی

آدرس

تلفن

که در این قرارداد «اسپانسر» و یا «طرف دوم قرارداد» نامیده می شود، منعقد می گردد.

 

ماده 2: موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارتست از:

حمایت مالی از برگزاری نمایشگاه گردشگری سلامت اصفهان از طریق مشارکت امور اجرایی، تبلیغاتی و اختصاص فضای نمایشگاهی ویژه که از 11 الی 13 مهر ماه 1397در شهرک سلامت اصفهان برگزار می گردد.

ماده 3: مبلغ قرارداد :

الف: مبلغ قرارداد با توجه به  دسته بندی در سه گروه (طلایی، نقره ایی و برنز) به ازای اجرای مفاد مندرج در ماده 2 همین قرارداد 

معادل ریال

تعیین می گردد که 50 درصد مبلغ فوق ضمن عقد قرار داد  و ما بقی  بصورت اقساطی در 3 ماه به شماره حساب 605621368، بانک تجارت شعبه چهار راه نظر پرداخت خواهد گردید.

تبصره 1: در صورت عدم پرداخت مانده مبلغ قرارداد، مبلغ پیش پرداخت به نفع کنگره ضبط شده و اسپانسر موظف به جبران خسارت وارده آمده (با توجه به محدودیت زمانی و عدم امکان جایگزینی اسپانسر دیگر) خواهد بود.

ج: دستاوردهای حاصله به منظور ایجاد شبکه و مدیریت چرخش بیمار در کشور به صورت اقدامی مشترک با حفظ منافع طرفین که چگونگی آن در قرار دادی مجزا به تفسیر بیان میگردد مورد استفاده طرفین قرار می گیرد.  

ماده 4: مدت قرارداد:

مدت این قرارداد از تاریخ انعقاد آن تا زمان برگزاری نمایشگاه (مهرماه ۱۳۹۷) تعیین گردیده و غیر قابل تمدید است.

ماده 5: تعهدات طرفین قرارداد :

  1. کارفرما موظف است فضای نمایشگاه ویژه اسپانسری را طبق بسته تعرفه اسپانسری در اختیار اسپانسر قرار دهد.
  2. اسپانسر نمی تواند خارج از محدوده تعیین شده در موضوع قرارداد اقدام به تبلیغات محصولات شرکت خود نماید.
  3. طرف دوم قرارداد حق واگذاری جزئی یا کلی این قرارداد را به دیگری ندارد.
  4. در صورتیکه طرف دوم قرارداد از اجرای تعهدات خود سرباز زده و یا به هر دلیلی توانایی تامین خواسته های کارفرما بر اساس تعهدات مندرج در ماده 2 و 3  این قرارداد را نداشته باشد طرف اول قرارداد می تواند ضمن فسخ یکطرفه قرارداد ، تمامی ضرر و زیان ناشی از اتلاف وقت - با توجه به جبران ناپذیری زمان از دست رفته - را از طرف دوم قرارداد اخذ نماید و طرف دوم قرارداد هیچگونه حق اعتراضی نخواهد داشت.

 

ماده 6: نسخ قرارداد:

این قرارداد در 5 ماده و1 تبصره و در 3 نسخه متحدالمتن و با اعتباری یکسان امضاء شده و در اختیار هر یک از امضاء کنندگان زیر قرار گرفت.

 

 

 

دبیر اجرایی نمایشگاه : اقای رضا هیبتی       

اسپانسر مالی:                                               

 


8+2: