فرم قرارداد کتاب نمایشگاه

 

خواهشمند است فرم زیر را برای درج تبلیغات و اطلاعات در کتاب ویژه نمایشگاه را با دقت و خوانا تکمیل نموده و تحویل ستاد برگزاری نمایشگاه نمایید.

 

نام شرکت:

:Company Name

نام مدیر عامل/ نام پزشک: :CEO
فعالیت: :Type of activity
آدرس: :Address
تلفن: :Tel
نمابر: :Fax
پست الکترونیکی: :E-mail
وب سایت: :Web site

 

اینجانب

مدیر عامل/ پزشک/نماینده شرکت

خواستار درج اطلاعات و تبلیغ خود در شماره صفحات میباشم.

پس از تایید نهایی، فرم عقد قرارداد خدمتتان ارسال میشود.


1+2:                                                                                                      دانلود فرم قرارداد کتاب نمایشگاه (PDF)