فرم درخواست خدمات اسپانسرینگ

فرم درخواست خدمات اسپانسرینگ

 

نام شرکت/ مؤسسه:

 نام مدیر عامل:

نام نماینده:

سمت:

آدرس:

کد پستی/ صندوق پستی:

تلفن ثابت :

تلفن همراه:

نمابر:

پست الکترونیک:

وب سایت:

 

نوع بسته اسپانسرینگ:   طلایی  نقره ای  برنز 

 

 

 اینجانب

نماینده شرکت/ مؤسسه  

صحت اطلاعات فوق را تأیید نموده و موافقت خود را برای حمایت مالی از همایش  اعلام می دارم.


9+2: