طبقه همکف

طبقه همکف به گروه های خدمات بهداشتی درمانی، بیمارستانها، کلینیک ها و واحد های مرتبط تعلق خواهد گرفت.

کانترهای پزشکان در دو طبقه همکف و اول قابل ارایه می باشد.