یک آخر هفته ای جذاب با طعم کارآفرینی

11-13 مهر ماه 1397

طبقه همکف

طبقه همکف به گروه های خدمات بهداشتی درمانی، بیمارستانها، کلینیک ها و واحد های مرتبط تعلق خواهد گرفت.

کانترهای پزشکان در دو طبقه همکف و اول قابل ارایه می باشد.