طبقه اول

طبقه اول به مجموعه های ورزشی، تندرستی ، موسسات آموزشی و دانشگاهها؛ هتل ها و سایر موارد تعلق  خواهد گرفت.

کانترهای پزشکان در دو طبقه همکف و اول قابل ارایه می باشد.