تعرفه های واگذاری غرفه ها

  

 

  • تذاکرات:

غرفه های طبقه همکف به گروه های خدمات بهداشتی درمانی، پزشکان، بیمارستانها، کلینیک ها و واحد های مرتبط تعلق خواهد گرفت.

غرفه های طبقه اول به مجموعه های ورزشی، تندرستی ، موسسات آموزشی و دانشگاهها؛ هتل ها و سایر موارد تعلق خواهد گرفت.

    • غرفه ویژه: به غرفه ای اطلاق می گردد که با توجه به موقعیت نمایش و فضای معارفه از دید و امکانات بهتری برخوردارند.
    • غرفه های اسپانسری ویژه حامیان نمایشگاه می باشد. 
    • کانترهای طراحی شده ویژه ارایه به پزشکان و دندانپزشکان می باشد.