تبلیغات محیطی در محل برگزاری نمایشگاه

با توجه به امکانات و فضاهای داخلی شهرک سلامت اصفهان در زمان برگزرای نمایشگاه ، موقعیت های متنوعی جهت نصب تبلیغات ( مانند پوستر، بنر، استیکر) در این مجموعه فراهم شده است. تعرفه نصب هر گونه تبلیع به ازای هر متر مربع معادل 100،00 ( صد هزار تومان ) در نظر گرفته شده است.
 

 در صورت تمایل جهت عقد قرارداد با دبیرخانه نمایشگاه تماس گرفته شود.