اهداف برگزاری

  • فعالیت در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه کشور
  • شناسایی و معرفی ظرفیت ھای بخش بهداشت، درمان و گردشگری در حوزه صنعت گردشگری سلامت
  • ترغیب و تشویق ارگانهای دولتی و خصوصی، مراکز آموزشی و دانشگاهها، شرکت ها، بیمه ها، انجمن ها و راهنمایان گردشگری وآژانسهای فعال در حوزه گردشگری سلامت
  • شناسایی ھتل ھا و مراکز اقامتی فعال در صنعت گردشگری سلامت و آشنایی با خدمات رفاهی مورد نیاز مراجعین جهت ارتقا سطح کیفیت و خدمات درمان 
  • گردهمایی مراکز خدمات بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، شرکتهای تجهیزات پزشکی ( سخت افزار-نرم افزار)، مراکز توانبخشی و بازتوانی و مراکز تندرستی
  • آشنایی با مراکز طب پیشگیری-ارتقاء سلامت، حرکات اصلاحی، ورزشی ( یوگا، ماساژ و... )، طب سنتی، اسپاها، آب درمانی و منابع طبیعی موثر در حفظ  و بهبود سلامت
  • شناسایی شرکت های فعال درصنعت فن آوری اطلاعات، ارتباطات در حوزه گردشگری سلامت ( Telemedicine - E Health - Mobile Health -   Networking)
  • بازاریابی، ترویج و توسعه جایگاه صنعت گردشگری سلامت در جامعه پزشکان و پیراپزشکان
  • شناسایی و معرفی بازار مخاطب و مناطق جغرافیایی مستعد سرمایه‌ گذاری در حوزه صنعت گردشگری سلامت
  • آموزش و کارآفرینی در حوزه گردشگری سلامت